Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. DEFINITIES

“Beheerder(s)” verwijst naar personen met beheerdersrechten op Dassault Systèmes tools die gebruikt worden voor gebruik via NextCube.IO – XDI Europe.

“Ondersteuning” betekent de aan de Klant uit hoofde van deze Overeenkomst verleende ondersteuningsdienst zoals beschreven in artikel 4.

“Contract” betekent dit document en alle latere wijzigingen daarvan, met uitsluiting van elk ander document, met name de algemene aankoopvoorwaarden van de Klant.

“Gebruiker(s)” verwijst naar natuurlijke personen, werknemers of agenten van de Klant.

Artikel 2. SUBJECT

Het doel van deze overeenkomst is het vaststellen van de voorwaarden waaronder NextCube.IO – XDI Europe de Klant, via haar leverancier Dassault Systèmes, abonnementen op diensten van Dassault Systèmes levert.

Artikel 3. DUUR

Dit contract treedt in werking op de datum van ondertekening. De overeenkomst blijft voor onbepaalde tijd van kracht en kan door beide partijen per e-mail (orders@xdinnovation.eu met ontvangstbevestiging), of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, op elk moment, met inachtneming van een opzegtermijn van 15 dagen vóór de einddatum van de inschrijving. In geval van opzegging door de Klant, neemt de Klant de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de gevolgen van de opzegging van het Contract, met name wat betreft de continuïteit van zijn intern beheer. Het contract wordt toegepast onder dezelfde voorwaarden als die welke door Dassault Systèmes worden opgelegd in het contract voor het/de bestelde product(en) https://www.3ds.com/terms/lpt/.

Artikel 4. DIENSTEN

De Klant verklaart dat hij zich vóór het aangaan van het Contract ervan heeft kunnen vergewissen dat de door NextCube.IO – XDI Europe aangeboden diensten aan zijn verwachtingen voldoen. Elke dienst waarin dit contract niet uitdrukkelijk voorziet, is uitgesloten van het toepassingsgebied en moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijk contract. Deze diensten worden uitsluitend op afstand geleverd, met gedeelde controle van de werkstations van de beheerder indien de infrastructuur van de klant dit toelaat. De opleiding voor directeuren is onbeperkt, afhankelijk van de beschikbaarheid van opleiders en uitsluitend over de in de opleidingscatalogus voorgestelde onderwerpen. NextCube.IO – XDI Europe biedt beheerders telefonische ondersteuning voor oplossingen van Dassault Systèmes. In dit verband tracht NextCube.IO – XDI Europe problemen en vragen die uitsluitend betrekking hebben op de in het kader van dit contract gebruikte softwarepakketten en die haar door de beheerders worden voorgelegd, op afstand op te lossen. De Helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur, behalve op feestdagen, door een e-mail te sturen naar support@xdinnovation.eu Incidenten en vragen worden behandeld door support op niveau 1, waarna ze overgaan naar niveau 2 als ze niet worden opgelost, en vervolgens naar niveau 3 als ze niet worden opgelost. Ze worden dan rechtstreeks door de uitgever behandeld via ons contract als ze niet worden opgelost. Uitgevers hebben hun eigen ondersteuningsprocedures. NextCube.IO – XDI Europe is niet verantwoordelijk voor de softwarepakketten. De klant is verantwoordelijk voor de keuze van de softwarepakketten. Hij verklaart dat hij zich, met name door middel van demonstraties en tests vóór de sluiting van de Overeenkomst, vrijelijk ervan heeft kunnen vergewissen dat de softwarepakketten aan zijn behoeften voldoen en dat hij over de voor het gebruik ervan vereiste IT-omgeving beschikt. De klant kan geen claim of verzoek tot terugbetaling indienen omdat één of meer softwarepakketten niet voldoen, noch in geval van beëindiging of stopzetting, om welke reden dan ook, van het door de klant bij de uitgever(s) van de softwarepakketten afgesloten abonnement. Diensten worden door NextCube.IO – XDI Europe uitsluitend geleverd voor de softwarepakketten die onder deze Overeenkomst worden verbruikt. NextCube.IO – XDI Europe is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de softwarepakketten die in het kader van dit contract worden gebruikt.

Artikel 5. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het Contract draagt geen intellectuele eigendomsrechten over tussen de Klant en NextCube.IO – XDI Europe. De ondersteunde softwarepakketten zijn en blijven eigendom van hun respectieve uitgevers. De Klant is er verantwoordelijk voor dat Gebruikers de intellectuele eigendomsrechten van genoemde uitgevers respecteren en ontslaat NextCube.IO – XDI Europe van elke aansprakelijkheid in dit opzicht.

Artikel 6. FINANCIËLE VOORWAARDEN

De Klant verbindt zich ertoe om (maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks, afhankelijk van de plannen) via automatische incasso de som te betalen van de Dassault Systèmes-abonnementen die via NextCube.IO – XDI Europe worden gebruikt. De berekening van het verbruik door Dassault Systèmes is op verzoek verkrijgbaar. Deze consumpties zijn exclusief belasting vermeld en zullen dus worden verhoogd met de op de dag van facturering geldende belastingen. In geval van niet-betaling, zelfs gedeeltelijk, van een factuur op de vervaldag, behoudt NextCube.IO – XDI Europe zich het recht voor om alle diensten op te schorten of te laten opschorten tot ontvangst van de volledige betaling van de verschuldigde bedragen, zonder terugbetaling of compensatie, en zonder dat deze opschorting wordt beschouwd als beëindiging van het Contract, maar onverminderd het recht van NextCube.IO – XDI Europe om het Contract op te zeggen. Indien de automatische incasso geen resultaat oplevert, wordt een forfaitaire vergoeding van het bedrag bepaald in artikel D. 441-5 van het Franse Wetboek van Koophandel gefactureerd voor de kosten van vertegenwoordiging van de schuld. Tenzij anders vermeld op de oorspronkelijke offerte, gelden eventuele kortingen alleen voor de abonnementsperiode van het oorspronkelijke contract. In het specifieke geval van startaanbiedingen worden verlengingen op het laagste niveau in 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS STANDARD in jaar 2 en 3 van het programma verlengd.

Artikel 7. TOEGANG EN TELECOMMUNICATIE

De Klant is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de apparatuur en het afsluiten van de telecommunicatieabonnementen (telefoon, internettoegang) die nodig zijn om de diensten te gebruiken.

Artikel 8. VERANTWOORDELIJKHEID

NextCube.IO – XDI Europe is onderworpen aan een algemene middelenverplichting. Bij uitdrukkelijke overeenkomst is NextCube.IO – XDI Europe niet aansprakelijk voor indirecte schade, noch voor schade zoals commerciële schade, verlies van cliënteel, winstderving, kostenverhoging, imagoschade, morele schade, verlies van gegevens, bestanden of software, die voor de Klant zou kunnen voortvloeien uit de uitvoering of niet-uitvoering van het Contract. Elke door een derde tegen de Klant ingestelde vordering wordt behandeld als indirecte schade en geeft derhalve geen recht op schadevergoeding. In alle gevallen, indien NextCube.IO – XDI Europe toch aansprakelijk wordt gesteld, mag het bedrag van de schade waarvoor zij aansprakelijk kan worden gesteld, voor alle schade samen niet hoger zijn dan de bedragen die NextCube.IO – XDI Europe daadwerkelijk heeft ontvangen voor de uitvoering van het onderhavige contract in de maand waarin de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid zich heeft voorgedaan. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat dit artikel ook na beëindiging of opzegging van het contract, om welke reden dan ook, van kracht blijft.

Artikel 9. TERMIJN

Het Contract kan automatisch worden beëindigd in geval van niet-nakoming door de Klant van een van zijn verplichtingen, met name in geval van niet-betaling van alle of een deel van de aan NextCube.IO – XDI Europe verschuldigde bedragen. Deze beëindiging wordt van kracht na kennisgeving door NextCube.IO – XDI Europe per aangetekende brief met ontvangstbevestiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De door de Klant vooruitbetaalde bedragen blijven als boete eigendom van NextCube.IO – XDI Europe, onverminderd het recht van NextCube.IO – XDI Europe om wettelijke schadevergoeding te vorderen voor alle schade die het gevolg is van de niet-nakoming door de Klant.

Artikel 10. OVERDRACHT VAN HET CONTRACT

De Klant mag dit Contract niet aan een derde overdragen. NextCube.IO – XDI Europe kan vrijelijk, zonder enige andere formaliteit dan de Klant per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te informeren, het Contract overdragen aan een derde van zijn keuze, onder voorbehoud van de verbintenis van deze derde om de nakoming van de op NextCube.IO – XDI Europe rustende verplichtingen te verzekeren.

Artikel 11. PERSOONLIJKE OF VERTROUWELIJKE GEGEVENS

Krachtens het Contract kan NextCube.IO – XDI Europe niet worden verplicht persoonsgegevens te verwerken namens de Klant, die als enige verantwoordelijk is voor deze verwerking. Bijgevolg mogen zij in geen geval de status van onderaannemer hebben in de zin van wet nr. 78-17 betreffende gegevensverwerking, gegevensbestanden en individuele vrijheden of Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016.

Voorts zullen zij in geen geval toegang hebben tot de persoonlijke of vertrouwelijke gegevens die door de Klant worden opgeslagen of verwerkt in het kader van de diensten die onder het Contract vallen. In dit verband is het de verantwoordelijkheid van de Klant om alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om dergelijke gegevens te maskeren en elke weergave of openbaarmaking te voorkomen, wanneer Support- of onderhoudswerkzaamheden, waarbij screen sharing of afstandsbediening nodig is, worden uitgevoerd door NextCube.IO – XDI Europe of haar onderaannemers.

Artikel 12. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op het contract is het Franse recht van toepassing.

DE PARTIJEN WIJZEN DE HANDELSRECHTBANK VAN PARIJS ALS ENIGE BEVOEGD, OOK IN GEVAL VAN PLURALITEIT VAN VERWEERDERS, DERDENVERZET OF BEROEP, VOOR ELK GESCHIL BETREFFENDE DE GELDIGHEID, DE UITLEGGING OF DE UITVOERING VAN DEZE OVEREENKOMST. BOVENDIEN VERJAART ELKE ACTIE TEGEN NEXTCUBE.IO – XDI EUROPE UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST ÉÉN JAAR NA DE GEBEURTENIS DIE DAARTOE AANLEIDING GAF.

Algemene verkoopsvoorwaarden voor beroepsopleidingen

Onderwerp:

Deze algemene verkoopvoorwaarden bevatten de voorwaarden die van toepassing zijn op professionele opleidingen, voor diensten geleverd door het bedrijf
NEXTCUBE.IO
namens een klant. Elke bestelling van een opleiding bij de onderneming impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Zakelijk voorstel:

Voor elke opleiding zal het bedrijf
NEXTCUBE.IO
verbindt zich ertoe de klant een offerte te doen toekomen. Deze moet een ingevuld, gedateerd en ondertekend exemplaar met de vermelding “Bon pour accord” (“Goed voor akkoord”) of gevalideerd door middel van een elektronische handtekening aan de vennootschap terugsturen. Op verzoek van de klant zal een certificaat van deelname of voltooiing van de opleiding worden verstrekt.

Prijzen en betalingsvoorwaarden :

De prijzen voor de opleidingen zijn vermeld in euro’s, exclusief belastingen, plus BTW tegen het geldende tarief. De betaling dient te geschieden bij ontvangst van de factuur, contant, zodra de dienst is verleend. Facturen kunnen worden betaald via bankoverschrijving of cheque.

Financiering / Dekking :

Als de klant financiële steun krijgt (OPCO, CPF), moet hij de dienstverlener daarvan vóór het begin van de dienst op de hoogte stellen. De klant moet de financieringsovereenkomst bij de inschrijving overleggen. Als het bedrijf
NEXTCUBE.IO
ontvangt deze overeenkomst niet op 1stdag van de cursus, zal de klant worden gefactureerd voor de volledige kosten van de cursus.

Voorwaarden voor uitstel en afgelasting van een training :

De klant kan een opleidingssessie annuleren op voorwaarde dat hij dit ten minste 10 kalenderdagen vóór de geplande dag en het geplande tijdstip doet. Alle annuleringen moeten per e-mail aan het volgende adres worden meegedeeld Formation@xdinnovation.eu. Bij annulering minder dan 10 werkdagen voor de cursusdatum is de klant een annuleringsvergoeding verschuldigd van 50% van de oorspronkelijke totale kosten van de cursus.

In geval van annulering door de dienstverlener wegens overmacht, zal het bedrijf
NEXTCUBE.IO
kan niet aansprakelijk worden gesteld tegenover zijn klanten. Zij zullen per e-mail worden geïnformeerd. De prijs wordt dan pro rata temporis berekend voor de reeds voltooide opleidingstijd.

Opleidingsprogramma :

Als de docent het nodig acht, kan hij of zij de cursusinhoud aanpassen aan de dynamiek van de groep of het niveau van de deelnemers. De inhoud van het programma op de presentatiefiches wordt derhalve slechts ter informatie verstrekt.

RGPD naleving :

De persoonlijke informatie die door de klant aan het bedrijf wordt meegedeeld
NEXTCUBE.IO
worden gebruikt om de registratie te verwerken en een klantenbestand aan te leggen voor commerciële prospectie. In overeenstemming met de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 heeft de klant het recht op toegang, rectificatie en betwisting van zijn persoonsgegevens.

Beroep – Geschil :

Op deze algemene verkoopvoorwaarden is het Franse recht van toepassing. In het geval van een geschil tussen NEXTCUBE.IO en de Klant zal naar een minnelijke oplossing worden gezocht. Bij gebreke daarvan zal de zaak voor de bevoegde rechter worden gebracht.

Gedateerd 3 januari 2023