XDINNOVATION’S BELEID VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

XDInnovation heeft altijd het belang ingezien van de bescherming van persoonsgegevens voor haar partners in het digitale tijdperk. Hij is zich ook bewust van de verantwoordelijkheden die gepaard gaan met de verwerking van persoonsgegevens. Dit privacybeleid onthult het privacybeleid van XDInnovation met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, bewaren of anderszins verwerken van persoonsgegevens in verband met haar websites, mobiele applicaties waarnaar in dit privacybeleid wordt verwezen, social media pagina’s (“Sites”) en producten en diensten die XDInnovation aan haar klanten levert (“Diensten”). Het legt uit welke rechten en keuzes personen hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens.

Merk op dat aanvullende voorwaarden die specifiek zijn voor bepaalde landen van toepassing kunnen zijn, zoals aangegeven aan het einde van dit Beleid.

HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DIT BELEID – SAMENVATTING

Dit beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door XDInnovation in haar hoedanigheid van gegevensbeheerder, d.w.z. als de persoon die bepaalt welke categorieën persoonsgegevens online of offline worden verzameld en voor welke doeleinden zij worden verzameld.

Dit beleid is niet van toepassing op :

 • Persoonlijke gegevens van werknemers en kandidaten van XDInnovation,
 • Persoonsgegevens die XDInnovation verwerkt namens haar klanten of andere derden zoals gespecificeerd in het toepasselijke contract.

Dit beleid geeft informatie over :

 • De soorten persoonlijke gegevens die XDInnovation over u kan verzamelen (bijvoorbeeld uw contactgegevens);
 • Hoe persoonsgegevens worden verzameld;
 • De doeleinden en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld om te voldoen aan de wet, voor marketingdoeleinden met uw toestemming);
 • Uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens: Afhankelijk van uw rechtsgebied, kunt u wettelijke rechten hebben met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door XDInnovation, waaronder het recht op toegang, correctie, verwijdering, overdracht of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Waar u ook woont, XDInnovation zal uw verzoek om niet benaderd te worden voor marketingdoeleinden honoreren;
 • Hoe ons te contacteren.

Voor uw gemak kunnen er op de XDInnovation-sites hyperlinks naar andere internetsites of toepassingen staan die niet het eigendom zijn van of onder controle staan van XDInnovation. Dit beleid is niet op hen van toepassing en XDInnovation is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden. XDInnovation raadt u aan het privacybeleid te lezen van andere websites die u bezoekt en diensten die u gebruikt.

PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD EN VERWERKT DOOR XDINNOVATION.

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een persoon is “identificeerbaar” als hij of zij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer specifieke elementen.

In ieder geval is de verwerking van persoonsgegevens door XDInnovation beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de in dit beleid uiteengezette doeleinden.

XDInnovation verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de hieronder omschreven doeleinden:

 • persoonlijke en professionele gegevens, zoals voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer(s) en functie;
 • profielinformatie zoals gebruikers-ID, login en wachtwoord, profielfoto, universiteit, graad, certificering en gevolgde cursussen, type organisatie (bedrijf, school, enz.), naam, grootte, afdeling, industrie en industriële subsectoren;
 • informatie met betrekking tot transacties: aankopen die met name via de XDInnovation-site worden gedaan, inschrijvingen voor evenementen en factureringsgegevens (zoals informatie over creditcards en bankrekeningen), handtekeningen;
 • Gezondheidsgegevens Gezondheidsinformatie: Als u een door XDInnovation georganiseerd evenement bijwoont, kan u om gezondheidsinformatie worden gevraagd om mensen met een handicap of speciale dieetbehoeften te identificeren en daar rekening mee te houden, evenals om andere persoonlijke gegevens te verwerken tijdens het evenement;
 • Gebruiksinformatie zoals IP- en Mac-adressen, logs over hoe u de XDInnovation Diensten gebruikt, inclusief gegevens van cookies zoals hieronder beschreven en via het XDInnovation Marketing Preference Center, indien van toepassing.

Deze persoonsgegevens kunnen op de volgende manieren door XDInnovation worden verzameld:

 • rechtstreeks aan u via de Diensten of op een andere manier gecommuniceerd;
 • Automatisch;
 • Via derden, zoals :
  • – Uw werkgever, school of andere organisatie waartoe u behoort,
  • – Derden die u heeft gemachtigd om uw persoonlijke gegevens met XDInnovation te delen;
  • – Openbare databanken.

Het verstrekken van persoonsgegevens die als verplicht zijn aangemerkt, is vrijwillig maar noodzakelijk om u de XDInnovation Diensten te kunnen leveren.

Let op: XDInnovation Services zijn niet bedoeld voor kinderen die volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming als minderjarig worden beschouwd. Als u minderjarig bent, bent u niet gemachtigd de XDInnovation-diensten te gebruiken, tenzij u vooraf toestemming hebt gekregen van uw ouders of voogden. Indien XDInnovation verneemt dat zij persoonsgegevens van een kind heeft verzameld, zal zij deze gegevens zo spoedig mogelijk verwijderen.

WAAROM XDINNOVATION UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT

XDInnovation gebruikt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet. De rechtsgrond en doeleinden waarvoor XDInnovation uw persoonsgegevens verwerkt worden hieronder beschreven:

Met uw toestemming

 • Om met u te communiceren, met name wanneer u informatie aanvraagt over de XDInnovation Diensten, u zich registreert op de XDInnovation Site, deelneemt aan enquêtes of XDInnovation toestaat bepaalde acties te ondernemen (bijvoorbeeld uw getuigenissen of aanbevelingen op de XDInnovation Site publiceren) en meer in het algemeen om de communicatie- en marketingactiviteiten van XDInnovation te beheren;
 • Om uw behoeften en interesses vast te stellen en u de meest geschikte diensten aan te bieden;
 • Om u in staat te stellen interactief en gepersonaliseerd gebruik te maken van de XDInnovation-site en toegang te krijgen tot alle functies ervan;
 • u toe te staan bepaalde persoonlijke informatie met betrekking tot uw profiel te tonen bij het uitwisselen van ideeën en andere informatie op de XDInnovation-diensten met andere gebruikers van de XDInnovation-site, met inbegrip van het 3DEXPERIENCE-platform.

Een overeenkomst aangaan om XDInnovation Services te verlenen

 • U in staat stellen om: u te registreren voor een evenement, seminar, webinar, deel te nemen aan een wedstrijd, inclusief het bijhouden en beheren van de evenementen waarvoor u zich hebt geregistreerd en waaraan u hebt deelgenomen, en u te registreren voor XDInnovation community forums; een account aan te maken om toegang te krijgen tot XDInnovation Services en een login te verkrijgen zoals de “XDInnovation Account”. 3DEXPERIENCEID ” ;
 • Om XDInnovation in staat te stellen haar zakelijke relatie met u te beheren, (in verband met zakelijke kansen, zakelijke aanbiedingen, aankopen, contracten, bestellingen, facturen, levering, ondersteunende diensten – inclusief kritieke informatie voor gebruikers van de XDInnovation-diensten – en beveiliging van de diensten of professionele XDInnovation-diensten;
 • Uw opleiding en/of certificering op XDInnovation Services te beheren, waarbij uw leervorderingen kunnen worden bijgehouden om deze informatie voor u beschikbaar te maken;
 • Om de Diensten te exploiteren, te onderhouden, te beheren en te verbeteren.

Om te voldoen aan de volgende legitieme belangen

XDInnovation overweegt en beoordeelt de mogelijke gevolgen (zowel positief als negatief) van de verwerking van uw persoonsgegevens voor uw privacy, alsmede de rechten die u heeft, alvorens over te gaan tot een dergelijke verwerking voor doeleinden op basis van legitiem belang. Tenzij XDInnovation uw toestemming heeft verkregen of anderszins wettelijk verplicht of toegestaan is, zal XDInnovation uw persoonsgegevens niet gebruiken in situaties waarin de impact van de verwerking ervan op uw privacy zodanig zal zijn dat dit zwaarder weegt dan het legitieme belang van XDInnovation om uw persoonsgegevens te verwerken:

 • Om uw ervaring te verbeteren, uw behoeften en interesses beter te begrijpen en uw ervaring met de XDInnovation Services te personaliseren, inclusief het onthouden van uw instellingen;
 • XDInnovation in staat te stellen haar marketingactiviteiten voor soortgelijke producten of diensten te beheren als u al gebruik maakt van de XDInnovation Diensten;
 • Om XDInnovation in staat te stellen haar zakelijke relaties te beheren wanneer u optreedt namens een prospect of klant van XDInnovation (in verband met zakelijke kansen, zakelijke aanbiedingen, aankopen, contracten, bestellingen, facturen, levering, ondersteunende diensten – inclusief informatie die essentieel is voor gebruikers van XDInnovation Services – en beveiliging van XDInnovation Services of professionele diensten);
 • Beheer van het anti-piraterij- en nalevingsprogramma van 3DS;
 • Creëer anonieme gegevens voor analyse;
 • Bescherming, onderzoek en afschrikking van frauduleuze, schadelijke, ongeoorloofde, onethische of illegale activiteiten, alsmede beveiliging en preventie, als onderdeel van het 3DS Cybersecurity Programma.

XDInnovation kan uw persoonsgegevens combineren met andere relevante openbaar beschikbare informatie of met persoonsgegevens die via andere verwerkingen zijn verzameld.

De wet naleven :

 • Beheren van de verplichtingen van XDInnovation met betrekking tot de nalevingswetgeving, waaronder anti-omkopingswetgeving, toepasselijke exportwetgeving, handelssancties en embargo’s van onder meer de Europese Unie en haar lidstaten, de Verenigde Staten van Amerika en andere landen, voor zover van toepassing. Dit kan omvatten (i) geautomatiseerde controles van alle gebruikersregistratiegegevens zoals uiteengezet in dit beleid en andere door u verstrekte informatie over uw identiteit aan de hand van gesanctioneerde lijsten; (ii) regelmatige controles telkens wanneer een lijst van gesanctioneerde personen wordt bijgewerkt of wanneer u uw gegevens bijwerkt; (iii) het blokkeren van de toegang tot de XDInnovation-diensten in geval van een mogelijke match; en (iv) contact met u op te nemen om uw identiteit te bevestigen in geval van mogelijke correspondentie;
 • Sla uw financiële gegevens op bij een derde partij voor betalingsdiensten;
 • Om te voldoen aan wettelijke verzoeken en procedures, zoals het reageren op dagvaardingen of verzoeken van overheidsinstanties, zoals hieronder beschreven.

HOE LANG UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR XDINNOVATION WORDEN BEWAARD

XDInnovation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. De bewaartermijnen kunnen variëren afhankelijk van de gegevenscategorieën en de verwerking. Bij het bepalen van de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens houdt XDInnovation rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeautoriseerd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor XDInnovation uw persoonsgegevens verwerkt en of XDInnovation deze doeleinden op een andere manier kan bereiken, en toepasselijke wettelijke vereisten:

 • wanneer u uw toestemming hebt gegeven, totdat u deze intrekt;
 • wanneer XDInnovation een contract met u of uw werkgever heeft gesloten, volgens de geldigheidsduur van het contract plus eventuele toepasselijke lokale verjaringstermijnen;
 • wanneer XDInnovation een gerechtvaardigd belang heeft om uw persoonsgegevens te gebruiken, gedurende een beperkte tijd die passend is om een eerlijke verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen of totdat u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens, behoudens dwingende gerechtvaardigde gronden van XDInnovation voor verdere verwerking die zwaarder wegen dan uw belang om bezwaar te maken of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen).
 • wanneer XDInnovation moet voldoen aan een wettelijke verplichting, wordt de bewaartermijn bepaald in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving;
 • Wanneer uw persoonsgegevens nodig zijn voor de vaststelling van haar rechten of om zich te verdedigen tegen juridische claims, zal XDInnovation uw persoonsgegevens bewaren tot het einde van de relevante bewaarperiode of tot de definitieve afwikkeling van de relevante claims.

Aan het einde van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens gewist of anoniem gemaakt met behulp van processen en methoden die voldoen aan de normen inzake gegevensbescherming.

MET WIE XDINNOVATION UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DEELT

XDInnovation verhuurt of verkoopt geen informatie, maar kan uw persoonlijke gegevens, die nodig zijn om aan bepaalde zakelijke doeleinden te voldoen, delen met de volgende categorieën organisaties:

 • Binnen XDInnovation : Als internationaal bedrijf kan XDInnovation uw persoonlijke gegevens delen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit beleid (bijvoorbeeld om u ondersteunende diensten te verlenen).
 • Met vertrouwde XDInnovation partners
   • – Sponsors van evenementen of marketingacties: XDInnovation kan uw persoonsgegevens delen met vertrouwde sponsors met wie XDInnovation evenementen of promotionele marketingacties organiseert. Wanneer u zich inschrijft voor een door XDInnovation georganiseerd evenement, kan XDInnovation uw naam, bedrijfsgegevens en e-mailadres delen met andere deelnemers en sponsors van hetzelfde evenement met het oog op communicatie en uitwisseling van ideeën.
   • – XDInnovation Business Partners: XDInnovation kan uw persoonlijke informatie delen met XDInnovation business partners, zoals aan u toegewezen wederverkopers, om u of uw werkgever van passende aanbiedingen of Diensten te voorzien.
   • – Derden die handelen namens XDInnovation: XDInnovation kan waar nodig bedrijven en individuen van derden inschakelen en uw persoonlijke gegevens aan hen verstrekken in verband met de diensten die zij aan XDInnovation leveren, om de Diensten namens XDInnovation te beheren en te leveren (zoals training, klantenondersteuning, hosting, betalingsdiensten om u in staat te stellen XDInnovation Diensten te kopen, e-mailing en database management diensten). Deze derden zullen uw persoonlijke informatie alleen gebruiken zoals aangegeven door XDInnovation en op een manier die in overeenstemming is met dit beleid, en het is hen verboden om uw persoonlijke informatie voor andere doeleinden te gebruiken of openbaar te maken.
 • Aan derden om te voldoen aan toepasselijke wetgeving : In bepaalde omstandigheden kan XDInnovation, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, sommige van uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan overheidsinstanties of wetshandhavers of aan particuliere partijen, (a) als XDInnovation in goed vertrouwen gelooft dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld een bevelschrift, dagvaarding of ander gerechtelijk bevel), (b) de algemene voorwaarden van de XDInnovation Services toepassen, (c) de rechten, eigendom of veiligheid van XDInnovation, de klanten van XDInnovation of het publiek te beschermen; en (d) frauduleuze, schadelijke, ongeoorloofde, onethische of illegale activiteiten te beschermen, te onderzoeken en te ontmoedigen. XDInnovation beoordeelt de aanvragen om ervoor te zorgen dat deze voldoen aan de toepasselijke wetgeving. Als een verzoek te veel informatie bevat, zal XDInnovation proberen deze te beperken en zich zo mogelijk verzetten tegen het verstrekken van informatie.
 • Aan derden om de juridische en commerciële belangen van XDInnovation te dienen of te beschermen XDInnovation kan zijn bedrijf of activa, inclusief uw persoonlijke gegevens, geheel of gedeeltelijk verkopen, overdragen of anderszins delen als onderdeel van een zakelijke regeling (of potentiële zakelijke regeling), zoals een fusie, consolidatie, overname, reorganisatie of verkoop van activa of in het geval van een faillissement, wijziging van de zeggenschap of liquidatie van XDInnovation, geheel of gedeeltelijk, in welk geval XDInnovation redelijke inspanningen zal leveren om van de ontvanger te eisen dat deze zich aan dit privacybeleid houdt.

INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN

Wanneer u een XDInnovation Site bezoekt, dient u er rekening mee te houden dat u, als u in een ander land dan de XDInnovation Site bent, toestemming geeft voor de overdracht van uw persoonlijke gegevens naar een ander land dan uw eigen land, waar de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk niet zo beschermend is als het uwe.

Als onderdeel van haar multinationale organisatie kan XDInnovation uw persoonlijke gegevens van het ene land of de ene regio naar het andere land of de andere regio overbrengen, waaronder overal in Afrika, Azië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer XDInnovation u Diensten verleent zoals training, klantenondersteuning of hostingdiensten.

Wanneer XDInnovation uw persoonsgegevens overdraagt naar landen die door de autoriteiten van uw land (bijvoorbeeld de Europese Commissie) niet worden beschouwd als landen die een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens bieden, zal de overdracht worden gebaseerd op waarborgen die door de autoriteiten van uw land worden erkend als een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens, zoals de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, uw geïnformeerde toestemming voor de overdracht of een ander relevant mechanisme.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over het mechanisme dat XDInnovation gebruikt om uw persoonsgegevens door te geven.

WAT ZIJN UW RECHTEN

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunt u sommige of alle van de volgende rechten hebben met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • het recht op toegang tot uw persoonsgegevens;
 • het recht op een kopie van uw persoonlijke gegevens die door XDInnovation worden bewaard;
 • het recht te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gecorrigeerd, aangevuld, bijgewerkt of verwijderd;
 • het recht om de verwerking te beperken;
 • het recht om bezwaar te maken tegen specifieke verwerking van uw persoonsgegevens indien die verwerking is gebaseerd op legitieme belangen;
 • het recht op overdraagbaarheid. en
 • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken (bijvoorbeeld een verzoek om u af te melden voor marketingcommunicatie).

Neem voor alle verzoeken aan XDInnovation contact op met een lid van het XDI-team.

Afhankelijk van de omvang van het verzoek kan XDInnovation de verzoeker een redelijk bedrag in rekening brengen om de kosten in verband met een dergelijk verzoek te dekken. XDInnovation behoudt zich het recht voor u de toegang tot uw persoonsgegevens te weigeren in de specifieke gevallen waarin de toepasselijke wet- en regelgeving voorziet.

XDInnovation kan u om specifieke informatie vragen om uw identiteit te bevestigen of uw verzoek te verwerken. De toepasselijke wetgeving kan XDInnovation verplichten of toestaan om uw verzoek te weigeren, maar in alle gevallen zal XDInnovation u uitleg geven over haar standpunt, met inachtneming van de wettelijke beperkingen.

GEGEVENSBEVEILIGING

XDInnovation heeft passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen genomen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang of verspreiding, wijziging of vernietiging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen wanneer deze naar XDInnovation worden verzonden en wanneer deze eenmaal in haar bezit zijn. Echter, ondanks de inspanningen van XDInnovation om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kan XDInnovation de onfeilbaarheid van deze bescherming tegen het uitlekken van gegevens niet garanderen vanwege de onvermijdelijke risico’s verbonden aan het internet.

Het is belangrijk dat u voorzichtig bent om ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en accountgegevens. Daarom moet u ervoor zorgen dat u uitlogt als u een computer deelt.

COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN

Cookies gebruikt door XDInnovation

Om uw surfervaring op de XDInnovation Diensten te verbeteren, maakt XDInnovation gebruik van cookies of andere soortgelijke technologieën die uw persoonlijke gegevens kunnen verwerken.

XDInnovation gebruikt verschillende soorten cookies, afhankelijk van de Diensten in kwestie:

 • Strikt noodzakelijke cookies worden altijd gebruikt; ze zijn essentieel voor een correct gebruik van de XDInnovation Diensten en kunnen niet worden uitgeschakeld. Zo kunt u bijvoorbeeld uw personalisatie-instellingen opslaan (taalkeuze, presentatie van een dienst, opslaan van uw winkelmandje).
 • Functionele cookies worden gebruikt om de prestaties van XDInnovation Services te verbeteren, om u verbeterde functionaliteit en een meer persoonlijke ervaring te bieden door informatie te verzamelen wanneer u XDInnovation Services gebruikt. Onder functionele cookies vallen ook analytische en prestatiecookies die worden gebruikt om informatie te verzamelen over het verkeer naar de XDInnovation-site en hoe gebruikers de XDInnovation-diensten gebruiken. De verzamelde informatie kan bestaan uit het aantal bezoekers van de XDInnovation Sites, de websites die u naar de XDInnovation Sites hebben verwezen, de pagina’s die u op de XDInnovation Site hebt bezocht, het tijdstip en de duur van uw bezoek aan de XDInnovation Site, of u de XDInnovation Site eerder hebt bezocht, en andere soortgelijke informatie. XDInnovation gebruikt deze informatie om de werking van de XDInnovation site te verbeteren, om brede demografische informatie te verzamelen en om het activiteitenniveau op de XDInnovation site te monitoren.
 • Advertising cookies worden gebruikt door XDInnovation of derden om uw interesses te profileren en u te voorzien van gepersonaliseerde, gerichte content. Ze slaan niet rechtstreeks persoonsgegevens op, maar zijn gebaseerd op de unieke identificatiecode van uw browser en uw internetapparatuur.

Deactivering van cookies

U kunt functionele en advertentiecookies te allen tijde verwijderen of weigeren via de cookiebanner of door te klikken op de link “Mijn cookievoorkeuren beheren” in de voettekst van de Site. Als u sommige daarvan echter niet aanvaardt, is het mogelijk dat bepaalde functies en kenmerken van de Diensten niet goed functioneren en dat u enige hinder ondervindt bij het gebruik ervan. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat XDInnovation uw computer of mobiele apparaat niet herkent en dat u zich bij elk bezoek aan de XDInnovation Site moet aanmelden. Als u ervoor kiest reclamecookies te verwijderen, krijgt u nog steeds advertenties te zien, maar die zijn mogelijk niet relevant voor u.

CONTACT – CONFLICTOPLOSSING

XDInnovation hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. U kunt contact opnemen met XDInnovation als :

 • als u vragen heeft over dit beleid;
 • u moeilijkheden ondervindt bij de toegang tot uw persoonsgegevens of met betrekking tot uw rechten zoals hierboven uiteengezet;
 • u van mening bent dat XDInnovation niet voldoet aan de GDPR of de toepasselijke lokale wetgeving inzake gegevensbescherming;
 • u redenen hebt om aan te nemen dat de beveiliging van uw persoonsgegevens in gevaar is gebracht of dat er misbruik van is gemaakt.

Als u een klacht wilt indienen bij de Group Data Protection Officer van XDInnovation, dient u een brief te sturen naar het adres dat aan het einde van dit beleid is vermeld of uw klacht in te dienen met behulp van het bovengenoemde formulier, waarbij u (naast de informatie die op het formulier wordt gevraagd en afhankelijk van het soort rechten) de naam of de referentie van de betreffende verwerking vermeldt en alle aanvullende informatie die redelijkerwijs door de Group Data Protection Officer van XDInnovation wordt gevraagd.

Indien u gewoonlijk verblijft in de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland, heeft u het recht een verzoek in te dienen bij de plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming.

Waar van toepassing zijn de contactpersonen voor de lokale functionarissen voor gegevensbescherming van XDInnovation beschikbaar in de nationale of regionale aanvullende voorwaarden hieronder.

INGANGSDATUM EN HERZIENING VAN HET BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

XDInnovation behoudt zich het recht voor om dit beleid te allen tijde te wijzigen en bij te werken als de eisen en omstandigheden van XDInnovation of de toepasselijke wet- en regelgeving dit vereisen. XDInnovation raadt u aan deze pagina regelmatig te bezoeken voor de meest recente informatie over haar gegevensbescherming. In het geval van materiële wijzigingen in dit beleid, kan XDInnovation u per e-mail of op een andere wijze waarvan XDInnovation redelijkerwijs denkt dat deze contact met u zal opnemen, op de hoogte stellen. Dit kan de publicatie van een specifieke advertentie op de XDInnovation-sites omvatten.

Eventuele wijzigingen in dit beleid worden van kracht na publicatie van de nieuwe voorwaarden door XDInnovation en/of implementatie van de nieuwe wijzigingen in de diensten.

SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR BEPAALDE LANDEN OF REGIO’S

Afhankelijk van waar u woont, kunnen bepaalde aanvullende voorwaarden die hieronder worden beschreven op u van toepassing zijn. Waar in het beleid sprake is van “persoonsgegevens”, moet dit in voorkomend geval worden geïnterpreteerd als “persoonlijke informatie” zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Hoofdkantoor XDInnovation

41, Avenue des trois peuples
78180 Montigny-Le-Bretonneux
FRANKRIJK

Laatst gewijzigd: 28 november 2022